Identificeren van gegevens

1. In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden hieronder de eigendomsgegevens van deze website weergegeven:

Bedrijfsnaam: BAYONA PETIT TRADEX CONSULTING S.L.

Handelsnamen: ClimaMarket
Geregistreerd adres: Calle Picanya 38 bajo - 46900 Torrent, Valencia
NIF: B98312366
Telefoon: 962 760 457 - 652 551 448
E-mail: a
dmin@ClimaMarket.eu Website: www.ClimaMarket.eu

Ingeschreven in het handelsregister van Valencia in deel 9283, Folio 30, bladzijde V-142238, bis, hierna "DE HOLDER" genoemd.

Geregistreerd handelsmerk: ClimaMarket AIR CONDITIONING AND HEATING (OEPM): Nice Classification 35; Dossier M3722981

Web Hosting

www.ClimaMarket.eu w
ww.ClimaMarket.eu Telefoon: 652 551 551 448
Contact e-mail: admin@ClimaMarket.eu

Gebruikers

2. Het doel van deze voorwaarden (hierna: "Wettelijke vermeldingen") is het gebruik van de website van EL TITULAR te reguleren, die zij ter beschikking stelt van het publiek.

De toegang tot en/of het gebruik van deze webpagina schrijft de voorwaarde voor van de GEBRUIKER voor, die de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene contractvoorwaarden die bindend kunnen zijn.

Gebruik van het portaal

3. https://www.ClimaMarket.eu biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op het internet die behoren tot THE HOLDER of haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan aan de GEBRUIKER een wachtwoord worden verstrekt waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, waarbij hij/zij zich ertoe verbindt er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (bv. chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die THE HOLDER via zijn portaal aanbiedt en, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het niet gebruiken ervan:

 • Het zich schuldig maken aan onwettige of illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde.
 • Verspreiding van inhoud of propaganda die racistisch, xenofoob, pornografisch-illegaal is, ter ondersteuning van terrorisme of die de mensenrechten schendt.
 • Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van Bayona Petit Tradex Consulting S.L., haar leveranciers of derden, het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.
 • Pogingen om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze eventueel te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.
 • Gebruik de website of de informatie op de website voor commerciële, politieke, reclame- en andere commerciële doeleinden, met name het verzenden van ongevraagde e-mails.

THE HOLDER behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, pornografisch racistisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of de kindertijd, de openbare orde of veiligheid of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval zal THE HOLDER niet verantwoordelijk zijn voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatieve tools.

Gegevensbescherming

4. Alles met betrekking tot het gegevensbeschermingsbeleid is opgenomen in de privacy policy document.

Inhoud. Intellectuele en industriële eigendom

5. THE HOLDER is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, alsook van de elementen die deze website bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: beelden, foto's, geluid, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking van, de toegang tot en het gebruik van de HOLDER of haar licentiegevers, enz.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom zijn de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in alle dragers en met alle technische middelen, zonder de toestemming van de HOLDER uitdrukkelijk verboden.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

6. De GEBRUIKER erkent dat het gebruik van de website en de inhoud en diensten ervan ontwikkeld is onder zijn eigen verantwoordelijkheid. In het bijzonder neemt THE HOLDER, louter ter illustratie, geen enkele verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:

 • De beschikbaarheid van de werking van de website, de diensten en inhoud ervan en de kwaliteit of interoperabiliteit.
 • Het doel waarvoor de website de doelstellingen van de USER dient.
 • Inbreuk op de huidige wetgeving door de VSER of derden en meer bepaald op de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten van andere personen of entiteiten.
 • Frauduleuze toegang tot inhoud of diensten door onbevoegde derden, of, in voorkomend geval, het vastleggen, verwijderen, wijzigen of manipuleren van berichten en mededelingen van welke aard dan ook die deze derden uitvoeren.
 • De juistheid, waarheidsgetrouwheid, actualiteit en bruikbaarheid van de aangeboden inhoud en diensten en het daaropvolgende gebruik dat de GEBRUIKER ervan maakt. THE HOLDER zal alle redelijke inspanningen en middelen aanwenden om actuele en betrouwbare informatie te verstrekken.
 • Schade veroorzaakt aan computerapparatuur tijdens de toegang tot de website en schade veroorzaakt aan gebruikers wanneer zij hun oorsprong vinden in storingen of verbroken verbindingen in telecommunicatienetwerken die de dienst onderbreken.
 • Schade die het gevolg is van toevallige omstandigheden of overmacht.

Als er forums, het gebruik van dezelfde of andere gelijksoortige ruimtes zijn, moet men er rekening mee houden dat de berichten alleen de mening weergeven van de Gebruiker die ze verstuurt, die als enige verantwoordelijk is. THE HOLDER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door de GEBRUIKER verzonden berichten.

Wijziging van deze wettelijke kennisgeving en duur

7. THE HOLDER behoudt zich het recht voor om onaangekondigde wijzigingen aan te brengen in zijn portaal, waarbij het in staat is om zoveel inhoud en diensten die via zijn portaal worden aangeboden, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen als de manier waarop ze worden weergegeven of zich op zijn portaal bevinden.

De geldigheid van deze voorwaarden zal afhangen van hun blootstelling en zal van kracht blijven totdat zij door andere naar behoren gepubliceerde voorwaarden worden gewijzigd.

Links

8. In het geval dat https://www.ClimaMarket.eu links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal THE HOLDER geen enkele controle uitoefenen over dergelijke sites en inhoud. In geen geval zal THE HOLDER enige verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van een link die behoort tot een buitenlandse website, noch zal THE HOLDER de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enige materie of informatie in een van deze hyperlinks en andere sites op het internet garanderen. Het opnemen van deze externe verbindingen impliceert evenmin dat er sprake is van enige vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten.

Uitsluitingsrechten

9. THE HOLDER behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken, op eigen verzoek of op verzoek van een derde partij, aan die gebruikers die zich niet houden aan de inhoud van deze wettelijke kennisgeving.

Algemeen

10. THE HOLDER zal de inbreuk op deze voorwaarden en elk misbruik van zijn portaal vervolgen door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die in overeenstemming zijn met de wet uit te oefenen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Onze entiteit is lid van Confianza Online (vereniging zonder winstoogmerk), ingeschreven in het Nationaal Register van Verenigingen Groep 1, Afdeling 1, nationaal nummer 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4o 1, 28014 Madrid (Spanje). Voor meer informatie: www.confianzaonline.es.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. Evenzo informeren wij, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op alternatieve geschillenbeslechting, de consumenten dat de gebruikers zich, als lid en onder de voorwaarden van de gedragscode, tot Confianza Online kunnen wenden voor de alternatieve beslechting van eventuele geschillen (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de- vorderingen/). Indien de klachten betrekking hebben op elektronische transacties met consumenten, of op gegevensbescherming wanneer deze verband houden met dit gebied, worden de klachten opgelost door de Confianza Online Bemiddelingscommissie, die geaccrediteerd is voor de alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Als de klachten betrekking hebben op digitale reclame, of op gegevensbescherming op dit gebied, worden ze voorgelegd aan de AUTOCONTROL-reclamejury.

Wij willen u er ook aan herinneren dat u toegang hebt tot het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Minderjarigen

12. https://www.ClimaMarket.eu biedt zijn diensten aan gebruikers ouder dan 18 jaar. Minderjarigen onder deze leeftijd mogen geen gebruik maken van onze diensten en dienen ons daarom hun persoonlijke gegevens niet te verstrekken. Wij informeren u hierbij dat [naam van het bedrijf] in dergelijke omstandigheden niet aansprakelijk is voor de gevolgen die het gevolg kunnen zijn van het niet naleven van de in dit artikel uiteengezette kennisgeving.

Zijn er vragen?

Zijn er vragen?

We zullen al je twijfels wegnemen. We bieden je verschillende contactmogelijkheden.

Stuur ons een bericht via WhatsApp.

We beantwoorden je vraag binnen 48 uur.

Bel ons nu! We helpen je in jouw taal.