1. ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van deze pagina regelen de rechten en plichten van zowel de vennootschap Bayona Petit Tradex Consulting S.L., eigenaar van het domein www.ClimaMarket.eu en hierna ClimaMarket genoemd, als de klant (koper).

Het is van essentieel belang, om bestellingen te plaatsen via onze website ClimaMarket, dat u de onderstaande algemene voorwaarden aanvaardt.

De voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door ClimaMarket. worden gewijzigd. De enige geldige voorwaarden zijn altijd de voorwaarden die op deze pagina staan.

Zodra u uw bestelling via onze website ClimaMarket heeft geplaatst, gaan wij ervan uit dat u de algemene voorwaarden, die volledig van toepassing zijn, accepteert en volledig op de hoogte bent, tenzij door ClimaMarket schriftelijk anders is bepaald.

2. ORDERACCEPTATIE

De klant kan zijn aankopen doen op de ClimaMarket website zolang hij zich vooraf geformaliseerd heeft op de ClimaMarket website.

Bestellingen kunnen worden geplaatst via het web of via e-mail door een e-mail te sturen naar admin@ClimaMarket.eu. De aanvaarding van bestellingen is strikt beperkt tot de leveringen en/of diensten die uitdrukkelijk in het document worden vermeld. Telefonische bestellingen worden niet geaccepteerd.

Online Shop 24/7:

De snelste en handigste manier om te bestellen is via onze webwinkel ClimaMarket. De mogelijkheid om op elk moment van de dag, elke dag van het jaar, bestellingen te plaatsen.

Bestel per e-mail:

Als de klant de voorkeur geeft aan het plaatsen van de bestelling per e-mail, zal uw verkoper u helpen om uw aankoop met succes te doen. Onze klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 18:00 uur.

Bevestiging van de bestelling.

Zodra de bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een bevestiging van ClimaMarket in zijn geregistreerde e-mailaccount. Als u niet binnen 24 uur de bevestiging heeft, moet u contact opnemen met ClimaMarket

3. BEVEL TOT HERROEPING

Aanvaarde orders kunnen in de volgende gevallen niet worden geannuleerd:

Indien 3 dagen zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst door de koper van onze aanvaarding door de koper.

Wanneer de bestelling is verzonden.

ClimaMarket behoudt zich het recht voor om uitstaande leveringsopdrachten te annuleren indien de koper alle of een deel van eerdere overeenkomsten heeft geschonden.

4. PRIJZEN EN VERZENDING

De klant heeft toegang tot prijzen en aanbiedingen door middel van ClimaMarket.

ClimaMarket behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijzen van de reeds uitgevoerde transacties zullen echter worden gerespecteerd.

Als wij een fout in de geplaatste bestellingen ontdekken, nemen wij contact op met de klant alvorens de bestelling te verzenden.

Leveringsvoorwaarden en verzendkosten

De gebruikelijke levertijd voor alle zendingen is als volgt

  • Europa tussen 7 en 10 werkdagen
  • Spanje (schiereiland) tussen 2 en 3 werkdagen.
  • Spanje (Balearen en Canarische Eilanden) tussen 7 en 10 werkdagen

Indien wij om welke reden dan ook (logistiek, voorraad, etc.) deze levertijden niet kunnen garanderen, zullen wij direct contact met u opnemen om u te informeren.

De transportdienst omvat de verzending vanuit onze magazijnen naar de voet van het gebouw. In het geval dat u de bezorger nodig heeft om uw bestelling bij u thuis te uploaden, moet u dit bij de verwerking van uw bestelling aangeven, omdat dit extra kosten met zich meebrengt.

Voor bestellingen buiten het schiereiland en in het buitenland berekent het systeem automatisch de verzendkosten tijdens het aankoopproces. Als u meer informatie wenst over de verzendkosten neem dan contact met ons op.

Bestellingen worden verzonden wanneer ClimaMarket de betaling heeft ontvangen. In geen geval wordt de bestelling geleverd zonder dat de betaling is ontvangen.

ClimaMarket aanvaardt geen levering van goederen op bepaalde tijdstippen van de dag, alle leveringen vinden plaats tijdens de kantooruren.

Installatievoorwaarden

1. Voorgevulde koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur of -apparatuur die niet hermetisch gesloten is en die gevuld is met gefluoreerde broeikasgassen zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014, mag alleen aan de eindgebruiker worden verkocht indien het bewijs wordt geleverd dat de installatie zal worden uitgevoerd door een overeenkomstig artikel 2 erkend bedrijf.k) en artikel 3.8 van Koninklijk Besluit 115/2017, van 17 februari, dat het op de markt brengen en de behandeling van gefluoreerde gassen en de daarop gebaseerde apparatuur regelt, alsook de certificering van de beroepsbeoefenaars die deze gassen gebruiken en die de technische eisen vaststelt voor installaties die activiteiten uitvoeren die gefluoreerde gassen uitstoten.

Daartoe moet de dealer van het hulpmiddel de koper van deze wettelijke verplichting op de hoogte brengen door middel van het document in deel A van bijlage VI van bovengenoemde verordening en kan hij een lijst van gekwalificeerde bedrijven of elektronische registers of bestaande databases die gekwalificeerde bedrijven verzamelen, verstrekken. De wederverkoper levert de koper ook twee exemplaren van het document in bijlage VI, deel B, in twee exemplaren.

De koper van de apparatuur moet binnen een periode van maximaal één jaar een kopie van het document in deel B van bijlage VI, waarin de installatie door een erkend bedrijf wordt geaccrediteerd, aan de wederverkoper sturen met het voor deze installatie gecertificeerde personeel.

De koper bewaart zijn exemplaar van bijlage VI, deel B, gedurende vijf jaar.

Met ingang van 1 januari 2018 deelt de marktdeelnemer de bevoegde instantie van de betrokken autonome gemeenschap jaarlijks mee welke kopers het in bijlage VI, deel B, vermelde document niet hebben verzonden en voegt hij een kopie van het in bijlage VI, deel A, vermelde document bij. De verkoper houdt gedurende een periode van vijf jaar zowel het ondertekende model in bijlage VI, deel A, als het exemplaar van het in bijlage VI, deel B, opgenomen model voor de verkoper ter beschikking van de autoriteiten voor eventuele controle.

Niet-naleving van de in deze afdeling vastgestelde verplichtingen door zowel de koper als de verkoper van deze apparaten is onderworpen aan de sanctieregeling van hoofdstuk VII van wet 34/2007 van 15 november 2007 betreffende de luchtkwaliteit en de bescherming van de atmosfeer.

In het bijzonder, zelfs indien de installatie werd uitgevoerd door een gekwalificeerd bedrijf, zal de niet-nakoming door de koper van de verplichting om deel B van Bijlage VI te leveren, dat de installatie erkent of deze na de vastgestelde termijn te leveren, worden bestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 31.1.c) van de voornoemde Wet 34/2007, van 15 november.

5. ORDERONTVANGST

De beschikbaarheid van het product en dus de levertijd kan variëren afhankelijk van de gevraagde hoeveelheid, model en merk.

Wanneer de Klant de kopie van de leveringsbon van de goederen ondertekent, betekent dit de aanvaarding van de bestelling.

Indien het door de klant ontvangen product niet overeenstemt met de geplaatste bestelling, of indien het product beschadigd is, dient u dit op de afleveringsbon op het moment van levering aan te geven en onmiddellijk aan ClimaMarket te melden.

Indien het product beschadigd is en niet zichtbaar was op het moment van levering, dient de klant dit zo spoedig mogelijk te melden door een e-mail te sturen naar admin@ClimaMarket.eu

6. BETALINGSTERMIJNEN

De betaling van de door ClimaMarket geleverde producten zal in contanten of gefinancierd worden door Paga + Tarde

De goederen blijven eigendom van ClimaMarket G8 totdat de betaling is ontvangen.

Wijze van betaling

De betalingsvormen die door ClimaMarket worden aangeboden zijn als volgt:

  • Overschrijving
  • Kredietkaart
  • Betalen + Middag
  • PayPal

7. HERETUREN

De klant heeft het herroepingsrecht, dat kan worden uitgeoefend binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. ClimaMarket aanvaardt de uitoefening van dit recht, mits het product niet is gemanipuleerd, niet ontbreekt in Accessoires of niet is gemanipuleerd.

De Gebruiker kan de aankoop annuleren via alle aanvaarde middelen (post, e-mail, telefoon, enz.). Als u echter wilt, kunt u het volgende formulier gebruiken: https://www.ClimaMarket.eu/downloads/desistimiento.pdf

8. GARANTIE

De verkoper is aansprakelijk voor gebreken en fouten in het product binnen twee jaar na levering.

Tijdens deze periode moet de verkoper overgaan tot herstel, vervanging, vermindering van de prijs of opzegging van de overeenkomst, inspanningen die gratis zijn voor de consument en gebruiker. De consument en de gebruiker moeten de verkoper binnen twee maanden na kennisname van het gebrek aan overeenstemming in kennis stellen van het gebrek aan overeenstemming.

De garantie is geldig in alle landen van de Europese Unie.

Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en installatie van het product of enige andere omstandigheid die geen verband houdt met ClimaMarket is uitgesloten van de garantie.

Voor meer informatie over after-sales service of commerciële garanties kunt u terecht op de contactpagina.

9. TAXES

In het algemeen zijn alle belastingen op ClimaMarket producten voor rekening van de koper.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor het beslechten van geschillen en het afzien van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker. Evenzo kan de gebruiker, als entiteit die zich heeft aangesloten bij Confianza Online en volgens de bepalingen van de Ethische Code, in geval van geschillen met betrekking tot online rekrutering en reclame, gegevensbescherming en bescherming van minderjarigen, een beroep doen op het systeem van buitengerechtelijke geschillenbeslechting van Confianza Online (www.confianzaonline.es).