De bescherming van persoonlijke gegevens is een van de belangrijkste aandachtspunten voor ons bedrijf.

Wij spannen ons dagelijks in om de privacy van de gegevens die u ons verstrekt te beschermen en om te voldoen aan de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het doel van dit beleid is om te laten zien hoe wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen behandelen.

1. IDENTIFICATIE EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON

De vennootschap CLIMAMARKET, met maatschappelijke zetel te Calle Madrid, nr. 322, (46118) de Serra, met fiscaal identificatienummer: B-98312366, telefoonnummer: 652551448 en e-mail comercial@climamarket.eu.

2. VERWERKINGSDOEL

 • Bestaande contractuele relatie. Het is noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens te behandelen om de dienst en/of het contract op een correcte en adequate manier te kunnen beheren en/of leveren.
 • Bestaande precontractuele relatie. Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van precontractuele maatregelen waarbij u partij bent.
 • Administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer. In het geval dat u onze producten of diensten afneemt, zal het noodzakelijk zijn om uw gegevens te verwerken naar de woonplaatsrekeningen, facturen te sturen, enz.
 • Antwoorden op vragen. Om de door u gestelde vragen te beheren via het webformulier "Contacteer ons" of via het e-mail- of telefooncontact van het bedrijf op het web.
 • Communicatie versturen. Wanneer het geval zich voordoet en de uitvoering van de gecontracteerde dienst dit vereist, kunnen wij u informatie met betrekking tot het aangeschafte onroerend goed toesturen.
 • Reclame versturen. Wanneer dit het geval is, en met uw toestemming, zullen wij uw gegevens behandelen om commerciële communicatie over goederen en/of diensten met betrekking tot het bedrijf te maken.
 • Computerbesturing van de website. Het bedrijf kan bewakings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor het gebruik van en de controle op de website om elke inbreuk op de gegevensbeveiliging te voorkomen door toegang te hebben tot de persoonlijke gegevens van belanghebbenden.
 • Vervulling van een wettelijke verplichting. In bepaalde gevallen zal het noodzakelijk zijn om uw gegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het naleven van gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of bevelen van wetshandhavingsinstanties of andere publieke en gouvernementele autoriteiten of administraties, zelfs wanneer deze zich buiten uw land van verblijf bevinden. Evenzo kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken om te voldoen aan de verzoeken die zij ons doen voor de preventie, opsporing of onderzoek van een misdrijf of andere schending van de wet.
 • Voor het legitieme belang van de onderneming. Het zal nodig zijn om uw gegevens te behandelen om uw account te configureren en te beheren, om technische bijstand te verlenen, om uw identiteit of de informatie die u ons verstrekt voor het verlenen van de dienst waarop u zich heeft ingeschreven te verifiëren, alsook om uw gegevens te beheren en deze te verstrekken aan externe leveranciers voor de goede werking van ons bedrijf. In bepaalde gevallen zullen wij persoonsgegevens verwerken om onze diensten te verbeteren, eventueel gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en de ervaring van het surfen op en het gebruik van de website te verbeteren, evenals het verzenden van berichten in verband met enquêtes of enquêtes waaraan u wenst deel te nemen of te voldoen aan onze interne of externe auditvereisten, indien van toepassing. Ook zal het nodig zijn om deze te gebruiken om onze rechten te beschermen of om te reageren op claims van welke aard dan ook.
 • Als we uw toestemming krijgen.... In bepaalde gevallen kunnen wij uw gegevens voor andere dan de genoemde doeleinden gebruiken, mits u ons uw toestemming op een geïsoleerde, duidelijke en ondubbelzinnige wijze geeft.
 • Voor marketing- en evenementendoeleinden. Van tijd tot tijd kunnen we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, gebruiken om marketingcommunicatie en evenementen te verzenden via meerdere platforms. Wij zullen echter uitdrukkelijk om toestemming vragen wanneer de wet dit vereist. In het geval dat we dergelijke berichten ontvangen, zullen we voldoen aan onze plicht om u te informeren over hoe u zich kunt afmelden.

3. TERMIJNEN OF CRITERIA VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De verstrekte persoonsgegevens worden volgens de volgende criteria opgeslagen:

 • De tijd die nodig was om te voldoen aan de behandelingen waarvoor ze in eerste instantie werden verzameld.
 • De redelijke termijn om aan te tonen dat wij onze plichten en verplichtingen nakomen.
 • De verjaringstermijnen die bij wet zijn vastgesteld, waarbinnen alle soorten vorderingen in verband met de verworven goederen kunnen worden ingediend.
 • Zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking in kwestie, kunnen ze worden afgeschermd, omdat ze alleen beschikbaar zijn om aan de eisen van de overheid te voldoen.

4. BESLUITEN

Geautomatiseerde beslissingen, profielen en toegepaste logica:

De website maakt geautomatiseerde beslissingen, profielen of logica die op uw gegevens worden toegepast.

De website zal geautomatiseerde beslissingen nemen. Om competentiemanagementmodellen te ontwerpen en te implementeren die aangepast zijn aan de behoeften en smaken van de gebruikers, is het belangrijk om strategieën te ontwikkelen om voordelen te genereren in zeer concurrerende markten en om de kwaliteit, productiviteit en interactie met de gebruikers van de site te verbeteren, onder andere.

5. LEGITIMERING VAN DE VERWERKING

De basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens door het bedrijf is gedekt door:

 • De toestemming van de betrokkene.
 • Voltooiing van een contract.
 • Wettelijke verplichting van toepassing op de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Legitiem belang van de controleur.

6. ONTVANGINGEN

Tijdens de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens kan het bedrijf uw gegevens doorgeven aan derde bedrijven, entiteiten of partners, in het kader van diensten, projecten of programma's die zijn gecontracteerd om de goede werking of verstrekking ervan te waarborgen.

In bepaalde gevallen kan de onderneming haar gegevens overdragen wanneer dit wettelijk vereist is.

Het bedrijf voert internationale datatransfers uit met een adequaat beschermingsniveau en alle noodzakelijke garanties in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. De toestemming voor dergelijke overdrachten is vastgelegd in de RGPD en verbindt zich ertoe uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen in de gevallen die in de bovengenoemde voorschriften zijn vastgelegd.

7. RECHTEN

De belanghebbenden die het voorwerp uitmaken van een behandeling die door de onderneming wordt uitgevoerd, kunnen deze rechten te allen tijde en volledig kosteloos uitoefenen:

 • Recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens.
 • Recht om correctie of schrapping te vragen.
 • Recht om een beperking van uw behandeling aan te vragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de behandeling.
 • Recht op gegevensportabiliteit.
 • Recht om de toestemming in te trekken.
 • Het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of de entiteit al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt. De betrokken personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om de verwijdering ervan te verzoeken wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Belanghebbenden kunnen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij deze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal de entiteit de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

Als u uw toestemming voor een bepaald doel hebt gegeven, hebt u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kunt hiervoor gebruik maken van de door het bedrijf verstrekte formulieren of een brief sturen naar het hierboven vermelde postadres of e-mailadres van het bedrijf.

Wij wijzen u erop dat deze aanvragen altijd vergezeld moeten gaan van een fotokopie van uw identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document om uw identiteit te bewijzen.

Indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via haar website: www.agpd.es.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, kunt u, indien u geen verdere informatie over onze diensten wenst te ontvangen, zich uitschrijven op het e-mailadres van de entiteit, met vermelding van het onderwerp "Geen post verzenden".

8. GEGEVENS SOURCE

Het bedrijf heeft de persoonsgegevens verkregen die via verschillende kanalen zullen worden verwerkt:

 • Rechtstreeks van de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 1. Wanneer de gebruiker persoonlijke gegevens verstrekt via de webformulieren voor registratie, contact of verzoek om informatie verzameld en opgenomen in de website.
 2. Wanneer de gebruiker zich registreert en instemt met de verwerking van persoonlijke gegevens in een van de programma's of toepassingen die eigendom zijn van de onderneming (zelfs als deze gratis zijn).
 3. In bepaalde gevallen kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen van derden, zoals een entiteit of organisatie waartoe u behoort en die u toegang geeft tot onze diensten, zakenpartners en dienstverleners die met ons samenwerken in verband met uw activiteit, andere beschikbare bronnen zoals openbare websites, open overheidsdatabases of andere gegevens uit het publieke domein.
 • Door middel van cookies en soortgelijke technologieën die deel uitmaken van onze diensten. Voor meer informatie over cookies en hoe u het gebruik ervan kunt controleren, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.
 • Bronnen die toegankelijk zijn voor het publiek en/of openbare registers. Wanneer er een legitiem belang van het bedrijf is om dit te doen, kan het de verzamelde persoonsgegevens gebruiken:
 1. Promotietelling.
 2. Telefoongidsen in de termen die in de specifieke regelgeving zijn vastgesteld.
 3. Lijsten van personen die tot een groep van beroepsbeoefenaren behoren, die alleen de gegevens van naam, titel, beroep, activiteit, academische graad, adres en vermelding van hun lidmaatschap van de groep bevatten.
 4. Tijdschriften en bulletins.
 5. De media.

9. GEGEVENS CATEGORIE

De categorieën gegevens die worden verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens.
 • Commerciële informatie.
 • Economisch-financiële

Dit zijn geen speciaal beschermde gegevens.

Zijn er vragen?

Zijn er vragen?

We zullen al je twijfels wegnemen. We bieden je verschillende contactmogelijkheden.

Stuur ons een bericht via WhatsApp.

We beantwoorden je vraag binnen 48 uur.

Bel ons nu! We helpen je in jouw taal.